مقاله اثر آکنه بر کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر آکنه بر کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکنه ولگاريس
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اختلالات پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سيدمهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آکنه شايع ترين بيماري پوستي است که نزديک به ۸۰% از افراد را در دوره هايي از زندگي درگير مي کند. بيماران مبتلا به آکنه اغلب افسردگي و اضطراب و اعتماد به نفس پايين و به طور کلي کيفيت زندگي ضعيف تري، جدا از شدت کلينيکي آن دارند. هدف از اين مطالعه بررسي کيفيت زندگي دانشجويان علوم پزشکي بندر عباس در سال ۱۳۸۷ در ارتباط با بيماري آکنه است.
روش کار: اين مطالعه مقطعي توصيفي روي دانشجويان علوم پزشکي بندرعباس انجام شد. شدت کلينيکي آکنه بر اساس کرايترياي Lehman تقسيم بندي شد. ۱۱۸ دانشجوي داراي آکنه پرسشنامه مخصوص بررسي کيفيت زندگي بيماران داراي آکنه (Acne، QOL) را تکميل کردند. جهت تجزيه و تحليل داده هاي آماري به کمک نرم افزار SPSS-16از آزمونهاي کاي اسکوئر و t استفاده شد.
نتايج: در ۵۴٫۰۴% از دانشجويان مورد مطالعه، اين بيماري اثر خفيف بر کيفيت زندگي آنها داشت. ميانگين امتيازهاي Acne، QOL، در سه زمينه درک از خود، نقش اجتماع، نقش احساس در بين مردان بيشتر از زنان بود .شدت بيان علايم آکنه خود، در بين زنان مورد مطالعه بيشتر از مردان بدست آمد. ۱۴ نفر (۷٫۴۵%) از دانشجويان آکنه شديد داشتند. شدت آکنه اثر معني داري بر کيفيت زندگي داشت.(P<0.05)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد زنان در برابر اثرات رواني ناشي از آکنه آسيب پذيرتر از مردان هستند. لازم است مراقبت هاي رواني و کاهش اثرات آن بر روي کيفيت زندگي در کنار درمان بيماري مورد توجه قرار گيرد.