مقاله اثر ابعاد نمونه و طول حلقه بر رفتار کمانش برشي پارچه هاي حلقوي پودي ساده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر ابعاد نمونه و طول حلقه بر رفتار کمانش برشي پارچه هاي حلقوي پودي ساده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش
مقاله برش
مقاله پارچه حلقوي پودي ساده
مقاله ابعاد نمونه
مقاله طول حلقه
مقاله موج هاي کمانشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده نجار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي تاثير ابعاد نمونه و نيز طول حلقه بر رفتار کمانش برشي پارچه حلقوي پودي ساده مي پردازد. جهت ايجاد کمانش بر روي پارچه، از روش اعمال برش استفاده شد. بدين منظور دستگاهي طراحي و ساخته شد که از طريق آن بتوان روي نمونه پارچه، برش اعمال کرد. سپس کمانش هاي ناشي از برش مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. همچنين با سوار کردن دستگاه ساخته شده روي دستگاه استحکام سنج، نمودار هاي تنش – کرنش برشي رسم و برخي پارامتر هاي برش نيز، مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق از پارچه حلقوي پودي ساده %۳۵ پنبه – پلي استر %۶۵ در دو طول حلقه استفاده شده است. سه اندازه براي نمونه با نسبت هاي مختلف پهنا به طول (w/l) در نظر گرفته شده، همچنين برش در دو جهت موازي با رج و رديف بر روي نمونه ها اعمال گرديد.
با تجزيه و تحليل نتايج از طريق آناليز واريانس، مشخص شد که با زياد شدن نسبت پهنا به طول نمونه و نيز با بزرگ شدن طول حلقه، پارامترهاي کمانشي و برشي (شامل تنش و کرنش برشي در شروع و حداکثر کمانش و نيز هيسترزيس) افزايش مي يابد. همچنين نتايج نشان دادند تعداد موج ها در برش موازي رديف و رج متفاوت بوده ولي اين موج ها در دو طول حلقه تقريباَ مشابه يکديگر هستند.