سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه علومی – دانشگاه پیام نور تهران
علیرضا صفارزاده – انشگاه پیام نور تهران- پژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده علوم نانو

چکیده:

این مقاله با استفاده از روش بستگی قوی در تقریب نزدیکترین همسایه و تکنیک تابع گرین، خواص ترابرد الکترونی نانو لوله های کربنی با طول معین در ساختار فلز/نانو لوله/فلز مورد بررسی قرار گرفته است. با محاسبه ضریب عبور الکترون با استفاده از فرمولبندی لانداور، مشخصه جریان- ولتاژ را برای نانو لوله های فلزی و غیر فلزی بدست آورده و نقش اتصالات منفرد و چندگانه الکترودهای یک بعدی با نانو لوله، را مطالعه نمودیم. نتایجبدست آمده نشان می دهد که نوع و طول نانو لوله، و تعداد نقاط اتصال، تاثیر بسزایی روی منحنی مشخصه جریان-ولتاژ ایفا می کند.