سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر شکری – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز تهران، آزمایشگاه تحقیقاتی علوم محا
محمد مردانی – گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد – شهرکرد، آزمایشگاه تحقیقاتی علوم محاسب

چکیده:

در این مقاله، ترابرد الکتریکی در یک نانو ساختاری که شامل دو الکترود نیمه بی نهایت با یک سطح مقطع متناهی جدا شده بوسیله یک سیم مولکولی با در نظر گرفتن جفت شدگی تکی و چندتایی انجام شده است . محاسبات مبتنی بر مدل هامیلتونین بستگی قوی و روش تابع گرین در حد رژیم همدوسی می باشد . به منظور بررسی اثرات اتصال، عبارت خودانرژی سیم بواسطه الکترودها، به صورت تحلیلی با ملاحظاتی محاسبه شده اند . نتایج عددی محاسبه شده برای الکترود با ساختار مکعبی ساده نشان می دهد که با اثر جفت شدگی چندتایی خواص ترابرد بهبود می یابد . همچنین مدل قابل تعمیم به الکترود با ساختارهای مختلف می باشد . نتایج بدست آمده می تواند برای طراحی نسل جدید ادوات الکترونیکی مفید باشد .