سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا پهلوان اصفهان – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفه

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه اثر اتلاف فازی و اثر اشتارک درتحول دینامیکی نوفه های کوانتومی درالگوی رامان تعمیم یافته وابسته به شدت می پردازیم برای این منظور ابتدا به حل تحلیلی معادله حرکت عملگر چگالی سامانه برهمکنشی درحضور اتلاف فازی و در تقریب مارکوف می پردازیم سپس با به کارگیری پاسخ به دست آمده اثر اتلاف فازی و جابجایی اشتارک راروی رفتار دینامیکی چلاندگی نوفه های کوانتومی مولفه های کوادراتوری میدان و چلاندگی نوفه های کوانتومی گشتاورهای دوقطبی درالگوی رامان تعمیم یافته مورد مطالعه قرار می دهیم .