سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله، به مطالعه ی تحول زمانی ویژگیهای کوانتومی سیستم برهمکنشی میدان تابشی و اتم دوترازی در چارچوب الگوی جینز – کامینگز تغییرشکل یافته در حضور اتلاف کوانتومی غیرخطی و در شرایط دور از بازآوایی ( رژیم پاشنده ) می پردازیم . این الگویتغییرشکل یافته را می توان به عنوان یکی از صورتهای عام برهمکنش غیرخطی میدان تابشی با سیستم اتمی و عامل اتلاف کوانتومی درون کاواک به حساب آورد . ابتدا با تعیین شکل هامیلتونی مؤثر برهمکنش نابازآواییده ی میدان تابشی تغییرشکل یافته با اتم دو ترازی به حل تحلیلی معادله نویمان – لیوویل تعمیم یافته مبادرت می ورزیم . سپس با استخراج شکل صریح عملگرهای چگالی میدان تابشی و اتم دوترازی، به مطالعه ی اثر اتلاف کوانتومی غیرخطی بر رفتار دینامیکی سیستم برهمکنشی خواهیم پرداخت . تضعیف درهم تنیدگی کوانتومی میدان با اتم، تحول آمار زیر پواسونی میدان به سمت آمار پواسونی، تضعیف نوسانات نوفه های کوانتومی مؤلفه های کوادراتری میدان و تحول نوفه های مزبور به سمت نوفه های خلاء الکترومغناطیسی، و بروز رفتار آشوبناک در طی تحول زمانی تابع توزیع فازی میدان از جمله نتایج مهم این بررسی به شمار می آیند .