سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – استاد گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
احد ضابط – استادیار گروه مهندسی مواد، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فر
سیما کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فر

چکیده:

صنایع آهن و فولاد بزرگترین مصرفکننده انرژی در جهان میباشند . یکی از روشهای مهم تولید فولاد، ذوب و پالایش آهن و فولاد قراضه و زائد در کورههای قوس الکتریکی است . از ابتدای استفاده از این کورهها، همواره سعی بر آن بوده است که با بکارگیری انرژی حاصل از احتراق سوختهای فسیلی و جایگزینی آن بجای انرژی الکتریکی، مقدار مصرف برق در این کورهها به حداقل برسد . در این مقاله انرژی حرارتی، حجم گاز طبیعی و زمان مورد نیاز برای پیشگرم کردن هر سبد شارژ قراضه کوره قوس الکتریک مجتمع فولاد خراسان محاسبه گردیده است . نتایج بدست آمده نشان میدهند که استفاده از پیشگرم میتواند انرژی الکتریکی مورد نیاز کوره را تا %۲۵ کاهش دهد . همچنین نتایج نشان میدهند که کاربرد روشهای تزریق اکسیژن، کربن، استفاده از مشعلهای گاز طبیعی بطور مستقیم در کوره و احتراق ثانویه میتواند تا %۴۰ انرژی الکتریکی کوره قوس الکتریک را کاهش دهد