مقاله اثر اختلاط رزين هاي هيدروکربني و روزين استري برخواص فيزيکي و مکانيکي رنگ هاي گرمانرم ترافيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۵۸ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر اختلاط رزين هاي هيدروکربني و روزين استري برخواص فيزيکي و مکانيکي رنگ هاي گرمانرم ترافيکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط کشي هاي گرمانرم
مقاله رنگ هيدرو کربني
مقاله رنگ روزين استري
مقاله دماي نرمي
مقاله خواص مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعابديني سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حقايق مينا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثر اختلاط رزين هاي هيدروکربني و روزين استري بر خواص رنگ گرمانرم مصرفي در خط کشي راه ها بررسي شده است. براي اين منظور، ابتدا دو نوع رنگ گرم بر پايه رزين هاي مزبور تهيه و سپس با نسبت هاي وزني مختلف، فرمول بندهاي آزمون تهيه شد. بررسي خواص نمونه هاي تهيه شده، با آزمون هاي مختلف از قبيل، تعيين دماي نرمي، مقدار مقاومت سايشي، ضريب روشنايي و تغييرات آن، تغييرات فام و خواص فيزيکي و مکانيکي و تغييرات آن انجام شد. نتايج نشان مي دهد، رنگ هاي گرم هيدروکربني نسبت به رنگ هاي گرم روزين استري مقاومت جوي بهتر و رنگ هاي ترافيکي گرم رزوين استري مقاومت گرمايي بهتري دارند. اختلاط دو نوع سامانه رنگ با پايه رزين هاي هيدروکربني و روزين استري، افزون بر بهبود سازگاري اجزاي ترکيب رنگ با يک ديگر، خواص نوري و فيزيکي و مکانيکي رنگ گرمانرم گرم را نيز بهبود مي بخشد. بهترين خواص رنگ با افزودن ۵۰ درصد وزني جزء روزين استري به سامانه هيدروکربني حاصل مي شود. نتايج حاصل از آزمون DMTA بيان گر آن است که با اختلاط رنگ ها، دماي کاهش مدول کشسان افزايش يافته به طوري که مواد رنگ گرم تا دماي بالاتري سختي و ضربه پذيري خود را حفظ مي کنند و حداکثر دماي کاربري آنها نيز افزايش مي يابد. به علت ماهيت کلي آب گريزي و وجود گروه هاي هيدروکسيل قطبي، ترکيب روزين استري در رنگ پايه هيدروکربني موجب بهبود سازگاري رزين هيدروکربني غيرقطبي و نرم کننده قطبي دي بوتيل فتالات قطبي در ترکيب رنگ مي شود. افزايش سازگاري ترکيب موجب ازدياد طول تا شکست، افزايش مدول و کار شکست (چقرمگي) نمونه هاي رنگ گرم ترافيکي مي شود.