سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد ذکاوت –

چکیده:

در این مقاله چاه پتانسیل گرانشی را در فضا و تکانه ناجابه جا در حضور انرژی جنبشی نوسانگر هماهنگ ساده مورد بررسی قرار می دهیم. با فرضیاتی که داشتیم می توانیم به کمک اختلال اول و دوم، بسامد این نوسانگر دوبعدی در حضور میدان مغناطیسی به دست آوریم. در رابطه ی خطی به دست آمده قادر خواهیم بود با معلوم بودن مقادیر تجربی بسامد، میدان مغناطیسی(در صورت باردار بودن ذره) و جرم ذره که از ابتدا می دانیم، مقدار عامل های نا جا به جایی تکانه و فضا را نیز به دست آوریم. این مقدار با مقدار به دست آمده در فرضیات قبل تفاوت دارد. هامیلوتنی ذره نیز ثابت پلانک موثر این سیستم فیزیکی را در اختیار ما قرار می دهد.