مقاله اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روي مدل الاستيسته هندوانه رقم ريمسون سوئيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روي مدل الاستيسته هندوانه رقم ريمسون سوئيت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندوانه
مقاله فركانس ارتعاش
مقاله شتاب ارتعاش
مقاله حمل و نقل
مقاله صدمات
مقاله مدول الاستيسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: محتسبي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتعاشات ناشي از حمل و نقل اثر زيادي بر روي ميزان صدمات محصولات كشاورزي خصوصا ميوه ها و محصولات جاليزي دارد. مدول الاستيسيته يكي از مهمترين خواص مكانيكي ميوه ها است كه تغييرات آن مي تواند مشخص كننده ميزان صدمه وارده به محصول در طي حمل و نقل باشد. در اين مطالعه اثرات فركانس ارتعاش، شتاب ارتعاش، مدت زمان ارتعاش و موقعيت قرارگيري محصول داخل مخزن، بر روي ميزان صدمات وارده بر هندوانه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا ميزان فراواني فركانس و شتاب ارتعاش در طي حمل و نقل با كاميون در جاده اندازه گيري شد. سپس با استفاده از يك دستگاه شبيه ساز ارتعاشات در آزمايشگاه، ارتعاشات حمل و نقل شبيه سازي و اثر پارامترهاي مختلف بر روي ميزان صدمات بررسي شد. ميزان صدمه بر مبناي اختلاف بين مدول الاستيسيته هندوانه قبل و بعد از ارتعاش، بر حسب درصد در نظر گرفته شد. با توجه به نتايج به دست آمده از اندازه گيري و آناليز ارتعاشات حمل و نقل، فركانسهاي بين ۵-۱۰Hz و ۱۰-۱۵Hz داراي بيشترين فراواني بودند و ميانگين فركانس هاي اين دامنه ها به ترتيب برابر با ۷.۵Hz و ۱۳Hz بود. همچنين شتاب هاي بين ۰.۵-۰.۷۵g ،۰.۲۵-۰.۵g بيشترين فراواني را داشتند و ميانگين شتاب هاي اين دامنه ها به ترتيب ۰.۳g و ۰.۷g بود كه همين ميانگينهاي فركانس و شتاب براي شبيه سازي ارتعاش در نظر گرفته شدند. مدت زمان ارتعاش برابر ۳۰ و ۶۰ دقيقه در نظر گرفته شد و ميزان صدمات در لايه هاي بالايي، مياني و پاييني هندوانه در داخل مخزن اندازه گيري شد. نتايج آناليز داده ها نشان داد كه اثرات فركانس ارتعاش، شتاب ارتعاش، زمان ارتعاش و موقعيت قرارگيري محصول داخل مخزن، كه به عنوان منابع تغييرات در نظر گرفته شدند، در سطح يك درصد بر روي ميزان صدمات معني دار است. ارتعاشات با فركانس ۷.۵g، شتاب ۰.۷g و مدت زمان ۶۰ دقيقه بيشترين صدمات را وارد كرده اند. ميزان صدمات وارده بر هندوانه هاي واقع در لايه هاي بالايي مخزن بيشتر از لايه هاي زيرين و وسطي است.