مقاله اثر ارتفاع بر آناتومي دو گونه Plantago major و Plantago lanceolata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۳۲ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر ارتفاع بر آناتومي دو گونه Plantago major و Plantago lanceolata
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارهنگ
مقاله آناتومي
مقاله ارتفاع
مقاله تيره بارهنگ
مقاله ريخت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كمر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج حاصل از مطالعات آناتومي برگ، دمگل آذين و ريشه دو گونه  P. lanceolataو P. major در دو ارتفاع مختلف نشان مي دهد كه ارتفاع سبب افزايش ضخامت كوتيكول و سلولهاي اپيدرمي، تعداد كركهاي ساده، تعداد روزنه ها و ضخامت پهنك در برگ، افزايش قطر دمگل آذين (يا به عبارتي ساقه در اين دو گونه)، افزايش ضخامت پريدرم ريشه، ضخامت پارانشيم، طول آوندها و قطر ريشه مي شود. در ريشه هاي فرعي فضاهاي آئرانشيم با افزايش ارتفاع كاهش مي يابد. در اين تحقيق دو گونه P.lanceolata و P.major از ارتفاع ۴ متر در شهرستان بهشهر و ارتفاع ۱۲۸۰ متر در شهرستان نكا جمع آوري و خصوصيات آناتومي آنها با ميكروسكوپ نوري (LM) و الكتروني (SEM) بررسي شد.
براي مطالعه و بررسي آناتومي با ميكروسكوپ نوري از برگ، دمبرگ، دمگل آذين و ريشه برشهاي تهيه شد. سپس با كارمن زاجي و سبز متيل رنگ آميزي و لام ثابت تهيه شد.