مقاله اثر استات سرب، تمرين هاي منظم استقامتي و مکمل کورکومين بر پروتئين شوک گرمايي بافت کبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر استات سرب، تمرين هاي منظم استقامتي و مکمل کورکومين بر پروتئين شوک گرمايي بافت کبد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين استقامتي
مقاله پروتئين شوک گرمايي
مقاله آسيب اکسايشي
مقاله آنتي اکسيدانت ها
مقاله مسموميت با سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارمقدم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دبيدي روشن ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پروتئين هاي شوک گرمايي به عنوان نگهبان سلول عمل مي کنند. تحريک اين پروتئين ها به علت شرايط استرس براي فعال سازي ماشين حفاظتي سلول ضروري است.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، براي بررسي اثر سرب، تمرين منظم استقامتي و مکمل کورکومين بر پروتئين HSP72 بافت کبد، ?? سر موش به صورت تصادفي به دو گروه کنترل ?) پايه و ?) شم و چهار گروه تجربي شامل ?) سرب، ?) سرب + تمرين استقامتي، ?) سرب + کورکومين، ?) سرب + تمرين استقامتي + کورکومين دسته بندي شدند. گروه هاي ? تا ? مقدار ?? ميلي گرم سرب و گروه هاي ? و ? علاوه بر سرب مقدار ?? ميلي گرم کورکومين به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن به مدت ? هفته و ? روز به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. گروه هاي ۴ و ۶ نيز تمرين دويدن فزاينده را ۵ جلسه در هفته با سرعت ۱۵ تا ۲۲ متر در دقيقه و به مدت ۲۵ تا ۶۴ دقيقه اجرا کردند. مقدار HSP72 در بافت هموژنيزه شده کبد با روش الايزا اندازه گيري گرديد. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه در سطح P>0.05 تحليل شد.
يافته ها: مقدار HSP72 و مالون دي آلدهيد در گروه سرب به طور معني دار بيشتر از ساير گروه ها بود، در حالي که سوپر اکسيد دسموتاز و ظرفيت ضد اکسايشي تام کمتر بود. در مقابل، HSP72 و مالون دي آلدهيد در گروه هاي کورکومين، تمرين استقامتي و هم چنين در گروه ترکيبي به طور معني داري از گروه هاي سرب کمتر بود.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان داد شيوه زندگي سالم شامل اجراي تمرين هاي هوازي و مکمل ضد اکسايشي ممکن است آثار سودمندي در پيشگيري از آسيب اکسايشي ناشي از سرب داشته باشد.