مقاله اثر استازولاميد بر توان زيستي سلول هاي سرطان سينه در رده سلولي T-47D که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر استازولاميد بر توان زيستي سلول هاي سرطان سينه در رده سلولي T-47D
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استازولاميد
مقاله سرطان هاي سينه
مقاله آپاپتوزيس
مقاله چرخه سلولي
مقاله فلوسايتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: صفريان شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: اژييان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين مقاله به بررسي اثر بازدارندگي استازولاميد در رشد و تکثير رده اي از سلول هاي سرطان سينه (T-47D) پرداخته شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه، ظهور علايم ريخت شناسي ويژه آپاپتوزيس به وسيله ميکروسکوپ فلوئورسانس پس از رنگ آميزي با  Annexin-PIبررسي گرديد. تحقيقات فلوسايتومتري براي بررسي ميزان و نوع مرگ سلولي، همچنين مطالعه چرخه سلولي با بهره گيري از رنگ  DAPIصورت گرفت. ميزان فعاليت کاسپاز-۳ و نيز الگوي DNA Laddering در سلول هاي تيمارشده تعيين و با نمونه شاهد مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه صورت گرفت و مقايسه گروه ها در سطح انجام شد.
يافته ها: بررسي علايم ريخت شناسي توسط ميکروسکوپ فلوئورسانس در
کنار نمودارهاي حاصل از مطالعات فلوسايتومتري، پتانسيل قابل توجهي را براي داروي استازولاميد در القاي فرآيند آپاپتوزيس نشان داد. اما در مقابل، ميزان فعاليت آنزيم کاسپاز-۳ در زمان تيمار سلول ها با دارو افزايش مشخصي داشت. اين در حالي بود که در بررسي هاي انجام شده بر روي DNA ژنومي، الگوي نردباني مشخصي در رابطه با سلول هاي تيمارشده با دارو مشاهده نشد و اين خود دليل ديگري را بر وقوع درصد پايين آپاپتوزيس در زمان تيمار سلول ها با دارو آشکار ساخت. از سوي ديگر، نمودارهاي فلوسايتومتري رسم شده با استفاده از نشانگر DAPI بيان کننده آن بود که داروي سديم استازولاميد توان کمي را در کاهش سرعت چرخه تقسيم سلولي دارد و تنها توقف بخش اندکي از جمعيت سلولي را در مرحله G2/M باعث مي شود.
نتيجه گيري: در مجموع، يافته هاي فوق نشان داد که اثر بازدارندگي داروي استازولاميد بر روي رده T-47D را مي توان از طريق اثرگذاري به روي ساير فرآيندهاي سلولي به غير از آپاپتوزيس و يا توقف چرخه سلولي (احتمالا از طريق القاي فرآيندهايي مانند کاتاستروف ميتوزي) توضيح داد.