سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خسروانیان – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام است

چکیده:

جهت بررسی وضعیت مواد مغذی و عناصر معدنی گونه های مرتعی غالب از عرصه پخش سیلاب تنگستان (ایستگاه کوثر ۳) و عرصه شاهد در دو سال پیاپی (۸۰-۷۹) در یک زمان و مکان مشخص نمونه برداری صورت گرفت و گونه های مورد مطالعه عبارتند از :
۱- Stipa capensis از خانواده Gramineae
2- Pentanema divaricatum از خانواده Compositae
3- Plantago avata از خانواده Plantaginacea
بودند که در قالب یک طرح آماری (آزمایشات فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی) و دردو محل نمونه برداری از گونه های مذکور صورت گرفت با استفاده از روشهای آزمایشگاهی توصیه شده توسط AOAC میزان پروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، فسفر وکلسیم اندازه گیری شد (۱۰). پس از تجزیه واریانس، میانگین های حاصل با استفاده از آزمون دانکن و در سطح ۵% مقایسه شدندنتایج بدست آمده نشان می دهند که میانگیها هیچگونه اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند. لازم به توضیح است که در دو سال نمونه برداری مقارن با خشکسالی در محل اجرای تحقیق بوده است و ممکن است که این یکی از دلایلعدم معنی دار بودن نتایج آزمون باشد.