سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد میرزایی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاوزی دانشگاه تهران
مجید کوپاهی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
علی کرامت زاده – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تخصیص بهینه آب آبیاری در بین محصولات و بین زارعین در مناطق مختلف به منظور رسیدن به حداکثر بازدهی، از مسائل مهم در مدیریت آبیاری می باشد . در این تحقیق تخصیص بهینه آب و الگوهای کشت در دشت تجن با توجه به تغییرات در درآمدهای انتظاری محصولات کشاورزی و افزایش قیمت های آب تجزیه و تحلیل شد . مدل ها براساس داده ها و اطلاعات موجود عرضه آب، اراضی آبی و شرایط بازار برآورد شد . برای حداکثرسازی سود ناخالص و حداقل سازی ریسک از مدل های برنامه ریزی خطی استفاده گردید . نتایج نشان داد که بهینه سازی الگوهای کشت و تخصیص آب آبیاری به افزایش سود مالی در بخش کشاورزی کمک قابل توجهی می کند . جواب های بهینه با در نظر گرفتن ریسک در سودهای ناخالص نشان داد که تقاضای آب به افزایش قیمت های آب نسبًتاکشش پذیر است