مقاله اثر استرس رواني و فيزيكي كنترل نشده در موش هاي ماده كوچك آزمايشگاهي نژاد NMRI باردار بر حساسيت رفتاري القا شده توسط مورفين در نسل دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر استرس رواني و فيزيكي كنترل نشده در موش هاي ماده كوچك آزمايشگاهي نژاد NMRI باردار بر حساسيت رفتاري القا شده توسط مورفين در نسل دوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس رواني
مقاله استرس فيزيكي
مقاله مورفين
مقاله نسل دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياري بيگي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: گل منش ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات درباره تاثير استرس مادر باردار بر تمايل فرزندان به مواد مخدر، نشان دهنده افزايش تمايل اين فرزندان به مصرف مواد است. در اين تحقيق، اثر استرس مادر باردار بر تغيير تمايل نسل دوم به مورفين در موش هاي كوچك نژاد NMRI بررسي شد.
مواد و روش ها: ۲۰ موش ماده باردار در دو گروه استرس و كنترل قرار گرفتند. گروه استرس به دو زير گروه فيزيكي و رواني تقسيم شد. حيوانات تا روز بيستم بارداري هر روز به مدت يك ساعت به اتاق آزمايش منتقل شده و در «جعبه استرس» قرار گرفتند. در روزهاي اول، هفتم و پانزدهم پس از القاي استرس از حيوانات خون گيري شد تا ميزان هورمون كورتيكوسترون مشخص شود. نسل دوم پس از رسيدن به وزن ۲۰ تا ۲۵ گرم وارد مطالعه شدند و حساسيت آنها به اثرات حركتي مورفين (در سه دوز متفاوت ۰٫۵، ۵ و ۵۰mg/kg) بررسي شد. سپس، ميزان حساسيت گيرنده هاي دوپاميني، گيرنده هاي گلوتاماتي و ميزان فعاليت NO بررسي شد.
يافته ها: استرس زمان بي اشتهايي در حيوانات گروه استرس را نسبت به گروه شاهد به صورت معني داري افزايش داد. اين نتايج با تغييرات غلظت هورمون كورتيكوسترون هم خواني داشت. حيوانات نسل دوم كه از مادران استرس ديده به وجود آمدند، نسبت به گروه كنترل پاسخ قوي تري به تزريق دوزهاي متفاوت مورفين دادند (به خصوص در دوزهاي ۵ و ۵۰mg/kg). اين پاسخ در گروه استرس رواني قوي تر بود. ميزان فعاليت هاي دوپاميني، نيتريك اكسايد و گلوتامات در نسل دوم كاهش يافت.
نتيجه گيري: استرس نه تنها بر همان نسل، بلكه در نسل هاي بعدي نيز تمايل به مورفين را افزايش مي دهد.