سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضائی – مربی بخش ابیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پسته یکی از اصلی ترین محصولات منطقه موردمطاعلعه، از جایگاه ویژه ای در صادرات محصولات کشاورزی درکشور برخوردار است و دستیابی به افزایش میزان تولید این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان آب مصرفی در واحد سطح میزان عملکرد این محصول را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر به کارگیی سیستم آبیاری قطره ای در مقایسه با روش ابیاری غرق آبی بر تولید پسته در واحد سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و این نتیجه بدست امدهکه استفاده از این روش ابیاری، دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح دارد، در اثر مستقیم بدون تغییر در میان مصرف سایر نهاده های تولید، عملکرد در هکتار را، ۱۴ درصد افزایش داده است و در اثر غیر مستقیم به کارگیری سیستم آبیاری قطره ای باعث افزایش در استفاده از بعضی از نهاده های تولید شده و در نتیجه عملکرد در هکتار را ۵/۶۷ درصد افزایش داده است ، بنابراینبه کارگیری این سیستم آبیاری در مجموععملکرد در هکتار ار ۱۹/۶۷ درصد افزایش داده است.