مقاله اثر استفاده از ذرات ساقه ذرت بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر استفاده از ذرات ساقه ذرت بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله ساقه ذرت
مقاله صنوبر
مقاله ميزان مصرف چسب
مقاله دماي پرس
مقاله ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، کاربرد ساقه ذرت دانه اي در توليد تخته خرده چوب بوده است. لذا از مخلوط ساقه ذرت و چوب صنوبر (P.nigra) با نسبتهاي متفاوت شامل ۱۰۰% و ۰%، ۷۵% و ۲۵%، ۵۰% و ۵۰% و ۲۵% و ۷۵% به ترتيب براي ساقه ذرت و چوب صنوبر و با استفاده از دو دماي پرس ۱۷۰ و ۱۸۰ درجه سانتيگراد و دو ميزان مصرف چسب ۱۰ و ۱۲ درصد (بر اساس وزن خشک خرده چوب)، اقدام به ساخت تخته خرده چوب گرديد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که با افزايش دماي پرس از مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته تخته ها کاسته شده است درحالي که با افزايش مصرف چسب، ويژگيهاي خمشي تخته ها به نحو معني داري بهبود يافته است. همچنين با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به ترکيب چوبي، مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته تخته ها افزايش يافته است، در شرايطي که از ۵۰ و ۷۵ درصد خرده چوب صنوبر استفاده شده است اين ويژگيها حداکثر بوده است. همچنين افزايش دماي پرس و کاهش ذرات ساقه ذرت در ترکيب چوبي باعث بهبود چسبندگي داخلي تخته ها گرديده است. نتايج حاصل از اندازه گيري واکشيدگي ضخامت تخته ها نيز نشان داد که افزايش دماي پرس و ميزان مصرف چسب در سطح معني داري، مقدار واکشيدگي ضخامتي را کاهش داده است. درحالي که با کاهش ذرات ساقه ذرت در ترکيب چوبي، واکشيدگي ضخامتي تخته ها افزايش يافته است. بنابراين در يک نتيجه گيري کلي مي توان بيان نمود که از ساقه ذرت در صورتي که بين ۲۵ تا ۵۰ درصد در ترکيب چوبي استفاده شود، با استفاده از دماي پرس ۱۷۰ درجه سانتيگراد و ميزان مصرف چسب ۱۰ درصد، امکان توليد تخته هايي با ويژگيهاي استاندارد وجود دارد.