مقاله اثر استفاده از سطوح مختلف آب پنير تخمير و تغليظ شده در جيره غذايي بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي و تغيير جمعيت تك ياخته ها در شكمبه گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر استفاده از سطوح مختلف آب پنير تخمير و تغليظ شده در جيره غذايي بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي و تغيير جمعيت تك ياخته ها در شكمبه گوسفند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب پنير تخمير شده
مقاله گوسفند
مقاله سنتز پروتئين ميكروبي
مقاله تك ياخته ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري خورشيدي كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف آب پنير تخمير و تغليظ شده در جيره غذايي بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي و تغيير جمعيت تك ياخته ها، از چهار جيره غذايي حاوي سطوح صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد آب پنير (بر اساس وزن خشک) استفاده شد. بدين منظور از ۴ راس گوسفند نر از نژاد زل مازندران و فيستول گذاري شده در شکمبه با ميانگين وزن ۳۵±۲ در آزمايش فاكتوريل (۴´۴) در قالب طرح آماري مربع لاتين استفاده شد. داده هاي حاصل از آزمايشات با استفاده از نرم افزار آماري SAS آناليز شدند و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال انجام گرفت. براي تخمين ميزان پروتئين ميکروبي سنتز شده در شکمبه از روش دفع مشتقات پوريني ادرار استفاده شد. تعداد تک ياخته هاي هولوتريچ و تعداد کل تک ياخته هاي شکمبه در ۶ زمان پس از تغذيه صبح شمارش گرديد. نتايج نشان داد که استفاده از آب پنير تخمير و تغليظ شده بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي موثر بوده و در سطح استفاده ۱۰ و ۱۵ درصد در جيره غذايي سبب كاهش آن مي شود. استفاده از آب پنير مايع تغليظ شده روي جمعيت کل تک ياخته هاي شکمبه در ساعت هاي مختلف نه تنها اثر كاهشي روي جمعيت آنها نداشته بلکه موجب افزايش جمعيت در اکثر ساعات شد.