سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دانیال حاجیلری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی – تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و من
احمدرضا یزدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن فضائلیی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی گنبد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد و اجزای لاشه بره های نر پرواری زل، آزمایشی در قالب طـرح کامًلا تصادفی با ۴ تیمار و ۱۰ تکرار صورت گرفت . گروه های آزمایشی شـامل سـطوح صـفر، ۳۳/۳ ، ۶۶/۶ و ۱۰۰ درصـد جای گزینی سیلاژ تریتیکاله به جای سیلاژ ذرت بودند . طول دوره ۸۴ روز در نظر گرفته شـد . میـزان اضـافه وزن، خـوراک مصرفی و ضریب تبدیل تعیین گردید . در پایان دوره تفکیک لاشه صورت گرفت . نتـایج آزمـایش نـشان داد کـ ه اخـتلاف معنی داری برای افزایش وزن در تیمارهای مختلف وجود نداشـت ).p>0/05) مـاده خـشک مـصرفی تیمـار چهـارم از بقیـه تیمارها کم تر بود(p<0/05) اختلاف معنـی داری بـرای ضـریب تبـدیل در تیمارهـای مختلـف وجـود نداشـت(p>0/05) .
اختلاف معنی داری بین تیمارها برای وزن قسمت های مختلف لاشه ( وزن پوست، کله، پاچه، قلب، کبد، کلیـه هـا، شـش هـا، طحال، دستگاه گوارش، چربی داخلی، سردست، قلوه گاه، دنده ها، ران ها، راسته، گردن و لاشه ) و هـم چنـین طـول لاشـه و سطح مقطع راسته مشاهده نگردید(p>0/05) .