سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی امتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عزت اله فرشادفر – دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی
بهنام ناصریان – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش تولید گیاه آن هاپلوئید کلزا با استفاده از روش میکروسپور به منظور استفاده از برنامه های اصلاحی می باشد. بدین منظور گیاهان مادری از ارقام گلوبال و آپشن در دمای ۱۵/۱۰ درجه سانتیگراد (شب / روز، ۱۶/۸ ساعت ) کشت شدند . پس از ٨٥ روز میکروسپورهای مرحله تک هسته ای انتهایی تا ابتدایی دو هسته ای از غنچه هایی به طول ۳/۵mm-2/5 جدا و در محیط کشت ۱۳ NLN حاوی ١٣ % ساکارز کشت گردیدند . کشت ها به مدت دو هفته در ۳۰درجه سانتیگراد و تار یکی قرار داده شدند، سپس به مدت ٢٠ روز به دمای ۲۵درجه سانتیگراد و روی شیکر منتقل شدند . در این آزما یش اثر استفاده از پیش تیمار سرمائی و کاغذ فیلتر بر سبز شدن جنین های هاپلوئید، باززائی گیاه نرمال، طول ریشه و ارتفاع گیاهچه های نرمال به دست آمده ازجنین های هاپلوئید حاصل از کشت میکروسپور کلزا پس از انتقال به محیط کشت باززائی B5 مورد مطالعه قرار گرفت . اثر استفاده از پیش تیمار سرمائی و کاغذ فیلتر برای صفت درصد سبز شدن گیاهچه های هاپلوئید به دست آمده از کشت م یکروسپور کلزا و درصد باززائی گیاه نرمال به دست آمده از گیاهچه های سبز شده در سطح ١% دارای اختلاف معنی داری می باشد. مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر پیش تیمار ۴ درجه سانتیگراد به مدت ١٠ روز و ٢١ روز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان درصد سبز شدن گیاهچه های هاپلوئید و باززائی گیاه نرمال را به خود اختصاص دادند و این در حالیست که مقایسه میانگین اثر استفاده از کاغذ فیلتر نیز در پیش تیمار سرمائی ۴ درجه سانتیگراد به مدت ١٠ و ٢١ روز به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار درصد سبز شدن و باززائی گیاه نرمال می باشند. اثر استفاده از کاغذ صافی یا واتمن برای صفات طول ریشه و ارتفاع گیاهچه در سطح ١ % دارای اختلاف معنی داری می باشد. مقایسه میانگین ها نشان داد که ارقام گلوبال و آپشن برای صفت طول ریشه به ترتیب با تولید ۴/۴cm و ۲٫۵۵۶cm و ارتفاع گیاهچه با تولید ۶/۲۴۶cm و ۳/۸cm و در حالت عدم استفاده از کاغذ فیلتر برای صفت طول ریشه برای ارقام گلوبال و آپشن به ترتیب ۱/۹۸cm و ۱/۵۸cm و ارتفاع گیاهچه با تولید ۲/۱۳cm و ۱/۵۸cm قرار گرفته است.