مقاله اثر استفاده از گيربكس پيوسته متغير (CVT) بر عملكرد خودروي سمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر استفاده از گيربكس پيوسته متغير (CVT) بر عملكرد خودروي سمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CVT؛ ADVISOR؛FTP ؛ کاهش مصرف سوخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بين محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي استفاده از گيربکسهاي پيوسته متغير (CVT) بر روي خودرو‫ي داخلي سمند پرداخته شده است. براي بررسي چگونگي استفاده از آن بررو‫ي خودرو‫ي سمند، اين خودرو‫ با مکانيزم CVT در محيط نرم افزار ADVISOR شبيه ساز‫ي شده و سپس با سمند فعلي که دارا‫ي جعبه دنده معمولي است، مقا‫يسه شده است. سپس، به تحليل نتا‫يج حاصل از عملکرد ا‫ين خودرو‫ي شبيه ساز‫ي شده پرداخته شده است. ‫اين تحليل شامل انتخاب و معرفي سيکل حرکت شهر‫ي مناسب، ميزان مصرف سوخت و عملکرد خودرو تحت سيکل حرکتي ‫يکسان براي هر دو خودرو است. اثر سيکلها‫ي حرکتي مختلف و بررسي رفتار قوا‫ي محرکه نيز در هر دو صورت گرفته است. نتا‫يج به دست آمده نمايانگر کاهش مصرف سوخت و افزا‫يش بازده نها‫يي در اثر استفاده از مکانيزم CVT است. در انتها ارزش اقتصادي استفاده از اين مكانيزم CVT به اختصار بيان شده است.