سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا عدالت پیشه – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – استاد یار دانشگاه صنعتی شاهرود
جلال امرایی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رشد گیاهچه گندم در مرحله جوانه زنی تحت تاثیر تنش خشکی کاهش می یابد . رشد گیاهچه هتروتروفیک بوسیله دو جزء تعیین می گردد : ۱) وزن ذخایر انتقال یافته بذر (میلی گرم در بذر) ۲) کارایی استفاده از ذخایر انتقال یافته بذر به گیاهچه (میلی گرم وزن خشک گیاهچه بر میلی گرم ذخایر بذر ). وزن ذخایر مورد استفاده(انتقال یافته) از طریق تفاضل وزن خشک اولیه بذر و وزن خشک باقی مانده بذر محاسبه گردید. کارایی تبدیل ذخایر انتقال یافته بذر به بافت گیاه از طریق تقسیم وزن خشک گیاهچه به ذخیره مورد استفاده بذر برآورد شد . موضوع این مطالعه تعیین اثر پرایمینگ بذر بر کاهش حساسیت اجزای رشد گیاهچه در واکنش به تنش خشکی بود . این آزمایش شامل سطوح مختلف خشکی ایجاد شده بوسیله پلی اتیلن گلیکول در پنج سطح (۰، ۰/۳-، ۰/۶-، ۰/۹-، ۱/۲- مگاپاسکال ) و پرایمینگ بذر در دو سطح (پرایمینگ و عدم پرایمینگ ) بود. پرایمینگ و تنش خشکی اثر معنی داری بر وزن ذخایر انتقال یافته بذر ، درصد تخلیه ذخایر بذر ، کارایی مصرف ذخایر بذر و رشد گیاهچه داشت . اثر متقابل پرایمینگ و تنش خشکی نیز بر درصد تخلیه ذخایر بذر ، کارایی مصرف ذخایر بذر و رشد گیاهچه معنی دار بود ، اما اثر آن بر وزن ذخایر انتقال یافته معنی دار نبود . کاهش رشد گیاهچه در واکنش به خشکی در ارتباط با کاهش وزن انتقال یافته بذر و کارایی مصرف ذخایر بذر بو