مقاله اثر اسيدآسكوربيك بر بيان ژن هاي Bax و Bcl 2 و تكوين فوليكول هاي پره آنترال جدا شده از تخمدان هاي انجمادي و غيرانجمادي در محيط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر اسيدآسكوربيك بر بيان ژن هاي Bax و Bcl 2 و تكوين فوليكول هاي پره آنترال جدا شده از تخمدان هاي انجمادي و غيرانجمادي در محيط کشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدآسکوربيک
مقاله انجماد شيشه اي
مقاله فوليکول هاي پره آنترال
مقاله ژن Bax
مقاله ژن Bcl 2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازوچي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چيان طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اين مطالعه جهت ارزيابي اثر اسيدآسكوربيك بر بيان ژن هاي Bax و Bcl 2 و تكوين فوليكول هاي پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شيشه اي و غير انجمادي انجام شد.
مواد و روش‌ها: در اين تحقيق يکي از دو تخمدان ۴۰ موش سوري ماده به روش انجماد شيشه اي منجمد شد. فوليكول هاي پره آنترال به روش مكانيكي از تخمدان هاي انجمادي و غيرانجمادي جدا و به مدت ۱۰ روز در محيط α MEM و در ۴ گروه کشت، شامل غيرانجمادي و محيط کشت فاقد اسيد آسکوربيک (NVNA)، غيرانجمادي و حاوي اسيدآسکوربيک (NVA)، انجمادي و فاقد اسيدآسکوربيک (VNA) و انجمادي و حاوي اسيدآسکوربيک (VA)، از نظر بيان ژن هاي Bax و Bcl 2، ميزان بقا، قطر فوليکول ها و تشکيل حفره آنتروم مقايسه شدند.
يافته‌ها: قطر فوليكول ها در روز دوم در گروه هاي NVNA، NVA، VNA  و VA به ترتيب ۲/۷±۵/۱۵۸، ۶/۹±۹/۱۶۱، ۴/۶±۷/۱۵۱ و ۶/۷±۹/۱۵۶ و در روز چهارم به ترتيب ۸/۱۱±۱/۲۱۳، ۵/۸±۸/۲۱۸، ۲/۶±۹/۲۰۲ و ۲/۹±۹/۲۱۵ ميکرومتر بود. قطر فوليکول ها در روز دوم و چهارم در گروهNVA  و NVNA به طور معني داري بيشتر از گروهVNA  بود (به ترتيب p=0.011 وp=0.001 ) در گروه انجمادي اسيدآسکوربيک قطر فوليکولي را در روز چهارم کشت افزايش داد (p=.001) بيان نيمه کمي ژن Bax در گروه NVA نسبت به ساير گروه ها به طور معني داري کمتر بود (p=0.001).
نتيجه گيري: اسيد آسکوربيک در گروه غير انجمادي تاثيري بر روي رشد، بقا و تشکيل حفره آنتروم در شرايط in vitro نداشت. اما سبب کاهش بيان ژن Bax در گروه غير انجمادي و بهبود رشد فوليکول ها پس از انجماد شيشه اي تخمدان شد.