مقاله اثر اسيد ساليسيليک و پاکلوبوترازول بر برخي شاخصهاي رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر اسيد ساليسيليک و پاکلوبوترازول بر برخي شاخصهاي رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکي
مقاله اسيد ساليسيليک
مقاله پاکلوبوترازول
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابيانه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مواد ضد تعرق بر برخي از شاخص هاي رشد وعملكرد ذرت تحت تنش رطوبتي، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان انجام شد. آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. فاكتور اصلي شامل سه رژيم رطوبتي (۷، ۱۱ و ۱۵ روزه) در کرت هاي اصلي و مصرف مواد ضد تعرق شامل پاکلوبوترازول، اسيد ساليسيليک و بدون مصرف ماده ضد تعرق (شاهد)، در کرت هاي فرعي قرار داده شدند. نتايج نشان داد تيمار اسيد ساليسيليک در رژيم رطوبتي ۷ روزه بيشترين مقدار شاخص سطح برگ (LAI)، بيشترين سرعت رشد محصول (CGR) و بيشترين ماده خشک کل(TDW)  را به خود اختصاص داد. در برهمکنش اسيد ساليسيليک با رژيم هاي رطوبتي ۱۱ و ۱۵ روزه حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر سرعت رشد محصول و حداکثر ماده خشک کل افزايش معني داري داشتند. برهمکنش پاکلوبوترازول با رژيم رطوبتي ۷ روزه باعث کاهش معني دارسه پارامتر مذکور به ترتيب به ميزان %۵٫۳۱، ۱۰٫۱۳% و %۸٫۶ نسبت به تيمار بدون مصرف ماده ضد تعرق شد. برخلاف رزيم رطوبتي ۷ روزه در برهمکنش پاکلوبوترازول با رژيم هاي رطوبتي ۱۱ و ۱۵ روزه شاخص هاي رشد حداکثر سطح برگ، حداکثر رشد محصول، حداکثر ماده خشک در مقايسه با تيمار بدون مصرف ماده ضد تعرق افزايش معني داري نشان دادند. در عملکرد دانه در هر سه رژيم رطوبتي و با استفاده از مواد ضد تعرق تفاوت معني داري ديده شد.