سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون سماوات – گروه فیزیک،دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
شیما عظیمی – گروه فیزیک،دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این مقاله اثر اسپاترینگ روی ترکیب سطح شبه بلور Al-Pd-Mn با استفاده از یونهای هلیوم Heبا انرژی ۲KeV موردمطالعه قرار گرفته است . معلوم شده است که تحت بمباران غلظت Al در سطح ، تا رسیدن به یک حالت پایا به آهستگی کاهش مییابد و غلظتهای Mn وPdافزایش مییابند . سپس سطح غنی شده از Mn حرارت داده شده و مشخص شده که در درجه حرارتهـای بـالاتر از۵۷۵ K هـیچMnرویسطح وجود ندارد . سرانجام ، تغییرات نسبت غلظت سطحی Al Pd با درجه حرارت اندازه گیری شده است