مقاله اثر اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد بر گلودرد بعد از بي هوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد بر گلودرد بعد از بي هوشي عمومي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي هوشي عمومي
مقاله انتوباسيون
مقاله گلودرد
مقاله ليدوکائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابتهاج مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري فرد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيالها حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي امير
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: گلودرد از عوارض شايع بعد از جراحي است. استفاده از اسپري ليدوکائين بر روي کاف لوله تراشه قبل از انتوباسيون بيمار ممکن است با احتمال کاهش ميزان گلودرد بعد از بي هوشي عمومي همراه باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد بر گلودرد بعد از بي هوشي عمومي انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني دوسوکور تصادفي شده در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان شهيد رجايي قزوين انجام شد. ۲۰۰ بيمار با کلاس بي هوشي I-III در سنين ۹ تا ۸۱ سال و فاقد علايم گلودرد و سرماخوردگي که کانديد عمل جراحي (به جز جراحي بر روي گردن) با روش بي هوشي عمومي بودند، به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول ۵ پاف اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد بر روي کاف لوله تراشه پاشيده شده، در حالي که در گروه دوم از نرمال سالين استفاده شد. سپس بيماران تحت بي هوشي عمومي و انتوباسيون تراشه قرار گرفتند. بيماران به هنگام ترک ريکاوري و روز بعد در بخش معاينه شدند و در مورد گلودرد از آنها پرسيده شد. داده ها با آزمون هاي مجذور کاي و دقيق فيشر تحليل شدند.
يافته ها: در گروهي که اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد دريافت کرده بودند تعداد موارد وجود گلودرد در ريکاوري نسبت به گروه دريافت کننده نرمال سالين، اندکي بيش تر بود (%۲۹ در برابر %۲۲ و P>0.05). طي ۲۴ ساعت بعد از جراحي ميزان موارد گلودرد در هر دو گروه کاهش يافت و تقريبا برابر شد (%۱۶ در برابر %۱۷). ميزان بروز گلودرد برحسب مدت بي هوشي و جنس بيماران، در ريکاوري و طي ۲۴ ساعت بعد از آن بين دو گروه به لحاظ آماري اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد استفاده از اسپري ليدوکائين ۱۰ درصد بر روي کاف لوله تراشه قبل از انتوباسيون بيماران، موجب کاهش ميزان موارد گلودرد بعد از بي هوشي عمومي نمي شود.