سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
هاجر خانی باصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی- مسئول
محمد صدقی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ۳ سطح اسید سالیسیلیک (SA) به صورت صفر، ۰/۱ و ۰/۲ گرم بر لیتر بود. محلول پاشی اسید سالیسیلیک در همه تیمارها به جز تیمار شاهد بر روی برگها طی سه مرحله انجام شد. سپس، آخرین برگ به منظور بررسی میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسمیوتاز گیاه برداشت شد. نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک موجب افزایش فعالیت هر سه آنزیم مورد نظر نسبت به شاهد شد. ولی، غلظت ۰/۲ گرم بر لیتر این هورمون، بر میزان فعالیت این آنزیم ها موثرتر بود. همچنین، از بین آنزیم های مذکور پراکسیداز نسبت به دو آنزیم دیگر افزایش بیشتری نسبت به شاهد نشان داد.