سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

قدرت بذر بدین جهت که باعث جوانه زنی مناسب بذر، افزایش مقاومت به تنش های محیطی و یکنواخت سبز کردن بذر می شود از اهمیت خاصی برخوردار است .در این آزمایش به منظور بهبود قدرت بذر، چهار رقم بذر لوبیا شامل قرمز ناز، قرمز اختری، سفید دهقان، Cos16 با ۵۰ میکرومول اسید سالیسیلیک و ۵۰۰ میکرومول ویتامین C وترکیب آن دو و آب مقطربه مدت ۲۴ ساعت پیش تیمار شدند و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور ارزیابی اثر این پیش تیمارها بر قدرت بذر و رشد گیاهچه ای ارقام مزبور، طول ریشه چه، طول ساق هچه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه و درصد جوانه زنی بذر اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مورد آزمایش روی صفات مورد بررسی معنی دار است . در بین ارقام، لوبیای قرمز ناز از نظر کلیه صفات مذکور بهتر از بقیه بود . اگر چه پیش ت یمارها بر اندازه طول ریشه چه و ساقه چه اثری نداشته اند، ولی تاثیر آنها روی وزن خشک ریشه چه و ساقه چه معنی دار بود .بیشترین اثر در پیش تیمار ویتامین C با غلظت ۵۰۰ میکرو مول مشاهده گردید . مؤثرترین پیش تیمار روی در صد جوانه زنی و نسبت وزن خشک ریشه چه وساقه چه، پیش تیمار آب مقطر بود. بهترین اثر بر طول ریشه چه و ساقه چه مربوط به اثر متقابل بین آب مقطر و ویتامین C و ترکیب ویتامین C + اسید سالیسیلیک بر رقم ناز بوده است و مناسب ترین اثر متقابل بر وزن خشک ریشه چه مربوط به اثر متقابل ویتامین C و ترکیب ویتامین C + اسید س الیسیلیک بر رقم ناز می باشند.بهترین اثر متقابل بر درصد جوانه زنی لوبیا مربوط به اثر متقابل آب مقطر و اسیدسالیسیلیک ۵۰ میکرو مول بر رقم لوبیا cos16 و ویتامین C و ترکیب اسیدسالیسیلیک+ ویتامین C بر رقم لوبیای ناز بوده است و بیشترین اثر بر نسبت ریشه چه به ساقه چه لوبیا مربوط به اثرات متقابل آب مقطر و رقم لوبیای اختری می باشد.