سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غضنفری مقدم – مربی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان مامور در

چکیده:

مطالعات متعدد نشان داده است کارگران معادنی که در تماس دائم با زغال سنگ بوده اند دچار اختلالات ریوی متعدد شده اند و همچنین احتمال دارد تغییراتی در فشار خون این افراد به وجود آید. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات احتمالی در فشار خون کارگران مذکور انجام شد در این مطالعه ۹۱ نفر از کارگران واحد استخراج معدن زغال سنگ هجدک کرمان بین سنین ۳۰ تا ۴۵ سال با میانگین سنی ۸۱ و ۳۳ سال به عنوان نمونه و ۷۰ نفر از کارگران سایر قسمتهای همان معدن با محدوده سنی مشابه و میانگین سنی ۳۹/۹ سال که در تماس مستقیم با زغال سنگنبوده اند به عنوان شاهد انتخاب و پس از تعیین سد، قد، وزن، فشار خون آنان اندازه گیری شد، نتایج حاصل از تعیین فشار خون سیستول و دیاستول هر دو گروه به شرح زیر است: میانگین فشار خون سیستول و همچنین میانگین فشار خون دیاستول در افراد نمونه کمتر از افراد شاهد است و اختلافی بین فشار سیستول در دو گروه مشاهده نمی شود، اما در مورد فشار دیاستول بین دو گروه اختلالات معنی دار ۰/۰۱ بزرگتر یا مساوی P مشاهد شد، که نشان دهنده کاهش مقاومت محیطی در افراد نمونه است، که دلیل عمده آن افزایش سهمی CO2 محیط است که در معدن نسبت به خارج از معدن میزان CO2 زیادتر است . به طور خلاصه بررسیهای فوق نشان داد که تماس مزمن با زغال سنگ می تواند علاوه بر تغییرات تنفسی قابل پیش بینی تغییراتی در فشار خون ایجاد کند که احتیاج به کنترل بیشتر گازهای موجود در معادن توسط عوامل ذیربط است.