سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نوری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله حرارت و جریان سیال بین دو صفحه تحت را که از یک ماده متخلخل پر شده است در حالت عدم تعادل حرارتی بین دوفاز بررسی می کند. ازمعادله دارسی – برینکمن به عنوان معادله مومنتم استفاده می شود. معادلات انرژی بطور مجزا برای هر یک از فازها نوشته می شود. حل معادلات به روش عددی و با استفاده از حجم محدود انجام شده است. اثر کمیت های بی بعد از جمله عدد دارسی، ناسلت، نسبت هدایت حرارتی بین دو فاز و نسبت تخلخل بر توزیع دمای هر یک از فازها بررسی و معیاری برای شرط تعادل حرارتی بین دو فاز بدست آمده است.