مقاله اثر اعوجاجات رده بالا بر حساسيت کنتراست در افراد نزديک بين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر اعوجاجات رده بالا بر حساسيت کنتراست در افراد نزديک بين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: دوزنده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ارتباط بين اعوجاجات رده بالا (HOAS: high order aberrations) و عملکرد حساسيت کنتراست (CSF: contrast sensitivity function) در افراد نزديک بين.
روش پژوهش: در اين مطالعه مقطعي، HOAs و CSF در ۷۰ چشم نزديک بين با مردمک ۶ ميلي متري اندازه گيري شد. مساحت زير منحني لگاريتم حساسيت کنتراست (AULCSF: area under log CSF) محاسبه و قطر مردمک در شرايط فتوپيک محاسبه گرديد. ارتباط معني دار بين CSF و متغيرهاي مختلف بر اساس مجذور ضريب همبستگي پيرسون (R2) تعيين شد.
يافته ها: تعداد ۷۰ چشم راست از ۷۰ فرد نزديک بين با ميانگين سن ۲۶٫۶±۵٫۷ سال مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط معادل کروي عيب انکساري با قطره سيکلوپلژيک و آستيگماتيسم به ترتيب  – 4.97±۱٫۶و۰٫۹۳±۰٫۵  ديوپتر بود. AULCSF به طور بارز با معادل کروي عيب انکساري P=0.02) وR2=0.57 ) ،(RMS) root mean square  کل اعوجاجات رده بالا P=0.03) و (R2=0.065 و RMS اعوجاج کروي P=0.004 وR2=0.037 ) ارتباط معکوس و با سن، اندازه مردمک در شرايط فتوپيک و آستيگماتيسم و اعوجاج کما ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اعوجاج رده چهارم و اعوجاج کروي به صورت مشخص بر CSF افراد نزديک بين اثر منفي مي گذارد. البته اين اثر تنها مربوط به اعوجاجات نمي باشد. ساير عوامل از جمله اجزاي واقع در مسير عصب بينايي نيز بايد مدنظر قرار گيرند.