مقاله اثر افزايش سن همراه با افزايش وزن بر قطر و درجه ناهمگوني اندازه سلول ها در بافت چربي نواحي مختلف بدن موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۷۱۳ تا ۷۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر افزايش سن همراه با افزايش وزن بر قطر و درجه ناهمگوني اندازه سلول ها در بافت چربي نواحي مختلف بدن موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت چربي
مقاله قطر سلول
مقاله افزايش وزن
مقاله افزايش سن
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: واردي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمراني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش وزن سبب افزايش توده بافت چربي بدن مي شود كه به طور عمده بخاطر افزايش قطر سلول هاي چربي است. قطر سلول هاي چربي از شاخص هاي مهم ميزان متابوليسم آن است. هدف از اين مطالعه تعيين اثر افزايش سن توام با افزايش وزن بر اندازه سلول هاي چربي نواحي مختلف بدن بود.
مواد و روش ها: بافت هاي چربي از نواحي زيرجلدي (SC)، رتروپريتونئال (RP)، پري رنال(PR) ، پروگزيمال اپيديديم (PE) و ديستال اپيديديم (DE) از دو گروه موش صحرايي با تفاوت سني ۳۰ روز و افزايش وزن ۳۶% برداشته شد. قطر سلول هاي چربي با ميكروسكوپ مجهز به ميكرومتر اندازه گيري گرديد. درجه ناهمگوني اندازه سلول ها از روي شاخص ضريب پراكندگي از ميانگين قطر سلولي تعيين شد.
يافته ها: در هر دو گروه قطر سلول هاي چربي بين نواحي مختلف تفاوت معني داري نداشت. افزايش وزن موجب افزايش معني داري در قطر سلول هاي چربي همه نواحي به استثناي RP شد. بيشترين و كمترين افزايش قطر سلول به ترتيب در نواحي PR و RP مشاهده شد. افزايش وزن تغيير معني داري در درجه ناهمگوني اندازه سلول در بافت هاي مختلف ايجاد نكرد.
نتيجه گيري: هنگام افزايش سن همراه با افزايش وزن سلول هاي چربي نواحي مختلف به يك اندازه دچار هيپرتروفي نمي شوند، به طوري كه سلول هاي چربي اطراف اندام هاي با اهميت حياتي بيشتر مانند كليه و اندام توليد مثل بيش از سلول هاي چربي نواحي ديگر تاثير مي پذيرند. يافته هاي اين مطالعه مي تواند به شناخت بيشتر از رشد بافت چربي و بيماري هاي مرتبط با آن مانند اختلال هاي قلبي – عروقي و ديابت كمك كند.