سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللهی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
عبدالامیر معزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عطاءاله خادم الرسول – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شناسایی راهکاری مؤثر در افزایش بازده کودهای شیمیایی ، بهره گیری بیشتر از کودهای زیستی و کاربرد بقایای گیاهی و حیوانی به منظور تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای گیاهان و تقویت حاصلخیزی خاکها در راستای پایداری تولیدات کشاورزی از جمله اقدامات مهم و مؤثر در راستای یک کشاورزی پایدار میباشند. در مقاله حاضر اثر کاربرد فیلترکیک و باگاس حاصل از فعالیت کارخانه نیشکر (به عنوان ماده آلی) بر درصد جوانه زنی، تعداد، وزن و ارتفاع ساقه قابل آسیاب نیشکر در یک طرح آزمایشی از نوع بلوک های کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفته است . تیمارهای طرح عبارت بودند از ۱- شاهد (بدون افزایش فیلترکیک و باگاس ) ۲- افزودن ۲۰t/ha باگاس ۳- افزودن ۲۰t/ha فیلترکیک ۴- افزودن ۴۰t/ha باگاس ۵- افزودن ۴۰t/ha فیلترکیک ۶- افزودن ۲۰t/ha باگاس+ ۲۰t/ha فیلترکیک و ۷- افزودن ۴۰t/ha باگاس+ ۴۰t/ha فیلترکیک . نتایج به دست آمده نشان داد که اثر کاربرد تیمارها بر روی جوانه زنی در سطح ۱ درصد متفاوت و معنی دار شده است . اما اثر متفاوت و معنی داری بر تعداد ، وزن و ارتفاع ساقه قابل آسیاب دیده نمیشود. با اینحال پیگیری آزمون دانکن نشان میدهد که تأثیر کاربرد تیمارها بر روی ارتفاع ساقه قابل آسیاب، متفاوت و معنیدار بود.