سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید صالحون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهرا
عباسعلی خدادادی – دانشیار- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
یدالله مرتضوی – دانشیار- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند زوج شدن اکسایشی متان روی کاتالیستهای پایه اکسید لانتانیم که با فلزات قلیایی (Sr و Na) و دارای خاصیت کاهشی- اکسایشی(Bi و Ce) تقویت شده است، درراکتور بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت . در ای ن تحقی ق در فشار اتمسفری، دما ی بستر کاتال یستی از ۶۵۰ تا ۸۵۰ درجه سانتی گراد و نسبت متان به اکسیژن در خوراک ورودی در سه مقدار ۳، ۵ و ۷تغییر داده شد . دبی حجم ی خوراک در همه آزما یشها ثابت و برابر باsccm۷۰ و مقدار کاتال ی ست مورد بررس ی در هر آزمایش ۰/۱ گرم بود . در م یان کاتال یستهایی که با یک فلز یا دو فلز از فلزات مورد بررسی تقویت شده اند، بالاترین بازده Na۲O(%۱۰)-CeO۲(%۱۰)/La۲O۳ برابر با ۱۲/۵% بود. بهترین عملکرد و فع الیت در ا ین تحق یق مربوط م یشود به La2o3 با بازده ۱۴/۷% در شرایط فوق بجز CH4/O2=3 بود.