مقاله اثر افزودن پروبيوتيک Protexin در جيره غذايي شاه ميگوي آب شيرين (Astacus leptodactylus) بر شاخص هاي رشد و بازماندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر افزودن پروبيوتيک Protexin در جيره غذايي شاه ميگوي آب شيرين (Astacus leptodactylus) بر شاخص هاي رشد و بازماندگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Astacus leptodactylus
مقاله تغذيه
مقاله پروبيوتيک
مقاله Protexin
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي راد امير
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيات بخش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پروبيوتيـک ها ميکروارگانيسـم هاي زنده اي هسـتند که براي بهبـود سلامـتي حيوان مـيزبان به مکمل هاي غذايي اضافه مي شوند. اخيرا تحقيقات نسبتا زيادي در زمينه نقش پروبيوتيک ها در افزايش رشد و مقاومت به بيماري ها در موجـودات آبزي صـورت گرفته اسـت. اما در زمـينه عملکرد پروبيوتيـک ها بر شاه ميگـوهاي آب شيرين به ويژه گونه Astacus leptodactylus تحقيقات بسيار اندکي انجام شـده است. هـدف از اين مطالـعه ارزيـابي اثر سـطوح مختـلف پروبيوتيک Protexin در جيره غذايي Isonitrogenous و Isoenergetics  بر روي رشد و بازماندگي Astacus leptodactylus مي باشد.
روش بررسي: تيمارهاي غذايي شامل سطوح ۰ ، ۱ و ۳ گرم در کيلوگرم غذا بودند. اين آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي بود. هر تيمار متشکل از ۳ تکرار بوده و جمعا در ۹ مخزن پرورشي صورت گرفت. طول دوره آزمايش طي يک برنامه ۸ هفته اي انجام شد و شاه ميگوها در مخزن هاي فايبرگلاس با ظرفيت ۱۰۰ ليتري که داراي جريان هواي دایمي بودند و تعويض آب به صورت روزانه صورت مي گرفت، نگهداري شدند. متوسط وزن اوليه موجودات ۰٫۷۴ ± ۲۳٫۰۵ گرم بود.
يافته ها: نتايج نشـان داد که با افزايـش سطـح پروبيوتيک در جـيره هاي آزمايشـي شاخـص هاي رشـدي Astacus leptodactylus در رابطه با افزايش وزن و شاخص رشد ويژه، بهبود يافته و بين تيمار فاقد پروبيوتيک و تيمار پروبيوتيک ۳gr/kg اختلاف معني داري وجود داشت(P<0.05) . همچنين اختلاف ضريب چاقي و درصد بازماندگي شاه ميـگوهاي آزمايـشي در تيـمارهاي آزمايشي مختلـف که با سـطوح مختلف پرو بيوتيـک تغذيه شـده بودند معنـي دار نبود(P>0.05) .
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که پروبيوتيک پروتکسين توانايي تاثير گذاري بالايي بر شاخص هاي رشدي شاه ميگوي آب شيرين داشته و در بين سطوح مختلف بکار برده شده بهترين دوز موثر بر شاخص هاي رشدي، سطح ۳ گرم پروبيوتيک به ازاي کيلوگرم غذاي خشک مي باشد.