سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا عجمی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،مرکز تحقی
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامحسین اکبری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مرکز بین

چکیده:

اثر افزودن MgO و B2O3 بر تشکیل، خواص فیزیکی، آنالیز فازی و ریزساختار تیتانات آلومینیم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج چگالی نشان داد که ترکیب حاوی مخلو ط ۲ درصد وزنی MgO و ۱ درصد وزنی B2O3 بالاترین افزایش چگالی و ترکیب حاوی ۱ درصد وزنی B2O3 کمترین افزایش چگالی را نسبت تیتانات آلومینیم از خود نشان می دهد . با توجه به نتایج آنالیز اشعه X ، MgO بیشترین تاثیر را در تشکیل تیتانات آلومینیوم از طریق تشکیل فازهای میانی دارد . همچنین اکسید بور B2O3 در دمای بالاتر از ۱۳۵۰ ºC تاثیر زیادی در تشکیل تیتانات آلومینیم دارد . نتایج بررسی های ریزساختاری نشان داد افزودنیMgO تاثیر مشخصی در ریزدانه کردن و پیشرفت انجام واکنش دارد . ضریب انبساط نمونه های حاویMgOو B2O3 بالاتر از نمو نه های تیتانات آلومینیوم بدون افزودنی می باشد . نمونه های تیتانات آلومین یم خالص و نمونه های حاوی B2O3 بعد از ۵ ساعت عملیات حرارتی در ۱۱۵۰ ºC تجزیه شده و نمونه های حاوی ۲ درصد منیزیا تا ۲۵ ساعت عملیات حرارتی در مقابل تجزیه مقاوم بودند