سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدکمیل طیبی – دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
عبدالله قنبری – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

فرایند استراتژیک و هدفمند توسعه پایدار در بخش کشاورزی در چارچوب سازمان جهانی تجارت ) ) WTO از طریق بهینه سازی تجارت محصولات کشاورزی میسر می گردد . افزایش بهره وری تولید، انتقال دانش تولید و سرریزهای تحقیق و توسعه در گرو گسترش تجارت کشاورزی قرار دارد، که علاوه بر تامین اهداف WTO ، رقابت پذیری بین المللی محصولات مختلف را برای توسعه صادرات امکان پذیر می نماید .
این مقاله اثر الحاق به WTO را بر بازار صادرات زعفران ایران ( عمدتا استان های خراسان ) مورد مطالعه قرار می دهد، تا رفتار صادراتی این محصول استراتژیک را در بازار صادرات و از هر دو دیدگاه عرضه و تقاضای صادرات بررسی نماید . در عمل، چنانچه عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران شناسایی شود، و سپس میزان تاثیر آن ها بر رشد صادرات این محصول اندازه گیری گردد، امکان بهینه سازی بازارصادرات در عرصه ی بین الملل بوجود می آید . لذا با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی و داده های سری های زمانی مورد نیاز در دوره ی زمانی ۱۳۵۵ – ۱۳۸۳ ، معادلات همزمان عرضه و تقاضای صادرات این محصول و بکارگیری متغیرهای مجازی ) WTO ، unification و ) adjustment به عنوان شاخص های الحاق ایران به WTO برآورد می شوند . نتایج تحقیق تاثیر گذاری مثبت و معنی دار متغیر ) WTO که بیانگر شکل گیری ا ین سازمان از سال ۱۹۹۵ است ) را بر بازار صادرات زعفران ایران نشان می دهند