مقاله اثر القايي اسيد بوريك در مهار رشد و تغييرات تمايزي رده سلولي K562 لوسمي ميلوئيد مزمن انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر القايي اسيد بوريك در مهار رشد و تغييرات تمايزي رده سلولي K562 لوسمي ميلوئيد مزمن انسان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد بوريک
مقاله چرخه سلولي
مقاله تمايز سلولي
مقاله لوسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به تازگي اثرات اسيد بوريك در پيشگيري از سرطان و مهار رشد سلول هاي سرطاني گزارش شده است. اين مطالعه به منظور تعيين اثرات اين تركيب بر روي سلول هاي K562 به عنوان مدلي از لوسمي ميلوئيد مزمن طراحي گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي رده سلولي K562 تحت تاثير غلظت هاي ۰٫۷۵ تا ۱۲ ميلي مولار اسيد بوريك براي فاصله هاي زماني ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت كشت گرديد. اثرات مهار رشدي و كشندگي اسيد بوريك با استفاده از آزمون دفع رنگ تريپان بلو و احياي نمك تترازوليوم ارزيابي شد. از فلوسايتومتري براي بررسي اثرات اين ماده بر چرخه سلولي استفاده گرديد. براي تعيين اثرات اسيد بوريك از رنگ آميزي رايت – گيمسا و آزمون بلع ذرات لاتكس براي تعيين توانايي بيگانه خواري سلول هاي تمايز يافته استفاده شد.
يافته ها: اسيد بوريك سبب مهار رشد سلول هاي K562 به صورت وابسته به غلظت و زمان مي شود، بعد از ۹۶ ساعت تيمار با اسيد بوريك در غلظت ۱۲ ميلي مولار، رشد سلول هاي  K562به ميزان ۸۳ درصد مهار شد (P<0.001)؛ همچنين اسيد بوريك سبب توقف چرخه سلولي در مرحله G1 گرديد به طوري كه مثلا در غلظت ۹ ميلي مولار بعد از ۶ روز، ۹۸ درصد از جمعيت سلولي در مرحله G1 قرار داشتند. رنگ آميزي رايت – گيمسا و داده هاي حاصل از تست بلع ذرات لاتكس تاييد كننده تمايز سلولي به سمت رده مونويستي – ماكروفاژي مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به خاصيت مهاركنندگي و تمايز دهندگي اسيد بوريك و فقدان اثرات جانبي مي توان اين تركيب را به صورت يك دارو به تنهايي يا در كنار داروهاي ديگر در تمايز درماني لوسمي پيشنهاد نمود.