سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مختاری –

چکیده:

در کار حاضر محاسبات ابتدا به ساکن برای ترکیب نیمرسانای Zn3N2 را توسط نظریه تابعی چگالی، با روش امواج تخت بهبود یافته خطی شده با پتانسیل کامل (FP-LAPW)، انجام داده ایم. اگر چه روش FP-LAPW رهیافت مناسبی برای تعیین خواص ساختاری و الکترونی دسته بسیار وسیعی از مواد است اما در مورد ترکیب نیترید روی این روش گاف انرژی را کاملاً اشتباه پیش بینی میکند. گاف تجربی این ترکیب ۱/۰۶ الکترون ولت گزارش شده است در صورتی که نتیجه محاسباتی آن در شرایط متعارفی نزدیک صفر بدست می آید. در کار حاضر در مورد علت عدم پیش بینی صحیح گاف انرژی برای این ترکیب تحقیق شده است. منشا این مشکل بواسطه حضور الکترون های نیمه جایگزیده d میباشد که اثر واقعی این الکترونها در روشهای محاسباتی در پارامتر شبکه کوچکتر از مقادیر تعادلی بروز میکند.