سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد قنبری – استادیار، دانشکده کشاورزی – دانشگاه زابل
شیراحمد سارانی – عضو هئیت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر دما و درصد رطوبت خاک و تابش هـای فعـال فتوسـنتزی گنـدم و بـاقلا در کشت مخلوط آنها این پژوهش انجام گرفت . آزمایش به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد . تیمارها شامل کشت خالص باقلا B ، کشت خالص گندمW ، کشت مخلوط در ردیفM1 کـشت مخلـوط بـر روی ردیف های جداگانهM2 و کشت مخلوط درهمM3 بوده است . ترکیب کشت مخلوط با استفاده از طـرح جـای گزینـی به دست آمد . جذب تابش فعال فتوسنتزی ( PAR) ، دما و رطوبت خاک تحت تأثیر سیـستم هـای کـشت قـرار گرفت نـد . اثـر متقابل معنی داری بین مرحله رشد و سیستم های کشت در جذب تابش فعال فتوسـنتزی وجـود داشـت . میـانگین تـابش فعـال فتوسنتزی جذب شده در تاریخ های مختلف اندازه گیری در الگوهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص بـاقلا بـ ه طـور معنی داری بیش تر از کشت خالص گندم بـود . دمـا و محتـوی رطـوبتی خـاک در کـشت خـالص گنـدم در هـر سـه تـاریخ اندازه گیری بیش تر ازالگوهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص باقلا بوده است