مقاله اثر الگوي کاشت و مصرف علف کش بر جمعيت علف هاي هرز، عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب ذرت سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر الگوي کاشت و مصرف علف کش بر جمعيت علف هاي هرز، عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب ذرت سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترازين
مقاله آلاکلر
مقاله الگوي کاشت
مقاله ئي پي تي سي
مقاله ذرت
مقاله علف هاي هرز و کاشت در کف جوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري بيرگاني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: برزگري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خرميان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به منظور بررسي اثرات الگوهاي مختلف کاشت و مصرف علف کش بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد ذرت و همچنين کاهش مصرف آب آبياري به صورت کرت هاي نواري خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در صفي آباد دزفول و کرج اجرا شد. الگوي کاشت به عنوان عامل عمودي در چهار سطح شامل: کاشت ذرت به صورت يک و دو رديف روي پشته و يک و دو رديف در کف جوي، مصرف علف کش به عنوان عامل افقي در شش سطح شامل: مصرف مخلوط علف کش هاي آترازين + آلاکلر به ميزان ۲ + ۸/۰ کيلوگرم ماده موثره در هکتار و با کاهش ۲۵ درصدي به ميزان ۵/۱ + ۶/۰ کيلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پيش رويشي، مصرف علف کش ئي پي تي سي به ميزان ۴ کيلوگرم ماده موثره در هکتار و با کاهش ۲۵ درصدي به ميزان ۳ کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش کاشت و تيمارهاي شاهد با و بدون علف هرز بودند. نتايج نشان داد که در مقايسه با شاهد با علف هرز، به طور متوسط، در دزفول، تيمارهاي آترازين + آلاکلر، ۶۳ درصد و درکرج، تيمارهاي آترازين + آلاکلر، ۶۵ درصد و تيمارهاي ئي پي تي سي، ۵۶ درصد باعث کاهش مجموع تعداد علف هاي هرز شدند. در سال ۱۳۸۴، مصرف مخلوط علف کش هاي آترازين + آلاکلر به ميزان ۲ + ۸/۰ کيلوگرم ماده موثر در هکتار در الگوي کاشت دو رديف روي پشته با ۷/۷۱ درصد کاهش و در سال ۱۳۸۵، مصرف مخلوط علف کش هاي مذکور در الگوهاي کاشت دو رديف روي پشته و دو رديف در کف جوي هر کدام با ۹۲ درصد کاهش، بيشترين کاهش وزن خشک علف هاي هرز را داشتند. در دزفول و کرج، به ترتيب تيمارهاي شاهد بدون علف هرز در الگوي کاشت دو رديف روي پشته با ۳۴/۱۳ و ۹۱/۱۲ تن در هکتار، بيشترين و تيمارهاي ئي پي تي سي به ميزان ۳ کيلوگرم ماده موثر در هکتار و شاهد با علف هرز هر دو در الگوي کاشت يک رديف در کف جوي با ۹۹/۶ و ۳۸/۴ تن در هکتار، کمترين عملکرد دانه ذرت را داشتند. به طور متوسط، در دزفول و کرج، مصرف علف کش ها در الگوي کاشت در کف جوي نسبت به الگوي کاشت روي پشته، به ترتيب ۸۸ و ۸۰ درصد باعث افزايش کارآيي مصرف آب آبياري شدند. بر اساس نتايج اين آزمايش براي کنترل علف هاي هرز و افزايش ميزان عملکرد دانه،  کاشت ذرت به صورت دو رديف روي پشته و يا در کف جوي و مصرف مخلوط علف کش هاي آترازين + آلاکلر به ميزان ۵/۱ + ۶/۰ کيلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پيش رويشي، قابل توصيه مي باشد.