سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید نجفی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مسعود فرزام نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمد علی جواهری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد ، خصوصیات زراعی و کارایی مصرف آب دو رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار که در آنالگوی کاشت در ٥ سطح به عنوان فاکتور اصلی ( ١‐- کاشت دو ردیف ذرت در روی یک پشته به فاصله ٢٠ سانتی متر از یکدیگر ٢‐- کاشت یک ردیف ذرت در وسط پشته ٣-‐ کاشت یک ردیف ذرت دروسط پشته با آبیاری یک در میان فاروها ٤‐- کاشت یک ردیف ذرت در کف جوی آبیاری ٥-‐ کاشت یک ردیف ذرت در کف جوی آبیاری و تبدیل جوی به پشته در مرحله ٧ برگی ذرت ) و رقم دردوسطح به عنوان فاکتور فرعی (سینگل کراس ٧٠٠ و سینگل کراس ٧٠٤ ) بود در سال ١٣٨٤ در محل مزرعه تحقیقات ارزوئیه کرمان انجام شد . کلیه عملیات زراعی و یادداشت برداری های لازم بر طبق موازین طرح در زمان مناسب انجام شد . بر اساس نتایج بدست آمده تیمار حذف یک در میان فاروها با عملکرد ۱۲/۵۶ تن در هکتار کم ترین عملکرد دانه و بالاترین کارایی مصرف آب ر ا دارا بود. تیمار کشت یک ردیف ذرت در کف فارو و تبدیل جوی به پشته در مرحله ٧ برگی ذرت با عملکرد ۱۴/۶۱ تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود . بین هیبریدهای مورد بررسی از لحاظ عملکرد واجزا عملکرد دانه وکارایی مصرف آب تفاوت معنی داری وجود داشت. هیبرید سینگل کراس ٧٠٤ به مقدار ۱/۸۹ تن در هکتار بر هیبرید سینگل کراس ٧٠٠ برتری نشان داد . ضمن اینکه ازکارایی مصرف آب بیشتری نیز برخوردار بود.