سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم الحانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فارس

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین برتر کنجد که حاصل مطالعه چند ساله بر روی توده های بومی کنجد و خالص سازی لاین های کنجد بدست آمده است.آزمایشی به صورت کرت های یکبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب انجام گرفت.کرت های اصلی شامل تراکم های ۲۲،۲۹ و ۱۸ بوته در مترمربع و کرت های فرعی شامل دو لاین برتر کنجد بود. هر کرت فرعی شامل دوازده خط کاشت به طول پنج متر بود. نتایج نشان داد که بین لاین های کنجد از نظر وزن هزار دانه و عملکرد دانه تفاوت معنی دار وجود داشت. تراکم های مختلف بوته بر روی صفات تعداد شاخه فرعی ،تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه باعث تفاوت بسیار معنی دار شد.در حال یکه برای سایر صفات تفاوت معنی دار نبود.برهمکنش لاین و تر اکم بوته بر روی عملکرد دانه باعث تفاوت بسیار معنی دار شد و لاین شماره یک با تر اکم ۲۹ بوته در مترمربع با میانگین ۱۷۹۴/۹ کیلوگرم دانه در هکتار برتر از سایر تیمارها بود.نتایج حاکی از آن است که با کاهش تراکم از ۲۹ به ۱۸ بوته در مترمربع تعداد شاخه های فرعی،تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه در هر بوته افزایش یافت , اما وزن هزار دانه و تعداد دانه در کپسول تحت تاثیر تراکم واقع نشد.هر دو لاین در تراکم ۲۹ بوته در مترمربع بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند.