سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامبیز پارسایی تبار – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد، کارشناسان زراعت شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
سید عطااله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
محمدحسین قرینه – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی سینگل کراس ۶۴۷ در شرایط کشت دوم مناطق معتدل کرمانشاه انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در تیر ماه سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات ماهیدشت کرمانشاه به اجرا درآمد. سه الگوی کاشت ۵، ۶۵ و ۷۵ سانتیمتر در قالب فاصله بین ردیف در کرت های اصلی و تراکم ۸، ۱۰ و ۱۲ بوته در مترمربع در کرت های فرعی قرار داده شدند . نتایج تجزیه واریانس داده ها بیانگر آن است که بین سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته ازنظر عملکرد علوفه سیلویی و ماده خشک کل، برگ، ساقه و گل تاجی اختلاف معنی دار وجود دارد، اما اثر این فاکتورها بر صفات عملکرد ماده خشک بلال و پوسته بلال معنی دار نبود . بیشترین عملکرد علوفه سیلویی و ماده خشک به ترتیب از الگوی کاشت ۵۵ سانتیمتر به میزان ۶۷۱۳۰ و ۲۱۴۵۵ کیلوگرم در هکتار و در بین تراکم ها از تراکم ۱۲۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۶۶۷۶۰ و ۲۱۱۴۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقایسه میانگین ترکیب متقابل فاکتورها نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه سیلویی و ماده خشک از الگوی کاشت ۵۵ سانتیمتر و تراکم ۱۲ بوته در مترمربع به ترتیب به میزان ۷۶۶۶۷ و ۲۵۱۵۵کیلوگرم در هکتار به دست آمد.