سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزانه برزگر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، کارشناسان زراعت شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال – کیلومتر ۱۸ جاده قزوین آبیک
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
محمدحسین قرینه – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
قدرت اله فتحی – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده:

به منظور بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بر خصوصیات ک می و کیفی گلرنگ آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۴ در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) به اجرا درآمد . در ای ن آزمایش رقم IL111 در سه الگوی کاشت (فاصله بین ردیف ) ۴۰، ۵۰ و ۶۰ سانتیمتر در کرت های اصلی و سه تراکم ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در مترمربع در کرت های فرعی کشت گردید . در بین الگوهای کاشت بیشترین عملکرد دانه از فاصله ردیف ۴۰ سانتیمتر به میزان ۳۲۳۱/۹ کیلوگرم در هکتار و در بین تراکم ها نیز بیشترین عملکرد دانه از تراکم ۲۵ بوته در مترمربع به میزان ۳۴۸۲/۶ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . تأثیر سطوح مختلف الگوی کاشت بر تعداد طبق در بوته معنی دار، اما بر صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق، عملکرد روغن و وزن هزار دانه معنی دار نبود. اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد دانه، شاخص برداشت ، تعداد طبق در بوته ، تعداد دانه در طبق و عملکرد روغن به سطوح مختلف تراکم معنی دار ولی وزن هزار دانه تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم قرار نگرفت . مقایسه میانگین اثرات متقابل نیز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و روغن از الگوی کاشت ۵۰ سانتیمتر با تراکم ۲۵ بوته در مترمربع به ترتیب به میزان ۳۴۵۸/۵ و ۹۲۶/۶ کیلوگرم در هکتار به دست آمده است.