سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهرخانی – داشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ,
غلامرضا افشارمنش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظور دستیابی به اطلاعات لازم جهت مدیریت کارآمدتر مزارع ذرت و ارزیابی الگوهای کاشت و تر اکم بوته و افزایش کارایی مصرف آب از طریق آبیاری فاروهای کشت شده ذرت بصورت یک در میان، آزمایشی با استفاده از طرح کرت های خرده شده نواری (Strip split plot) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی ذرت رقم هیبرید ۷۰۴ در سال های ۸۳-۱۳۸۲ در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به اجرا در آمد . در این مطالعه فاصله بین ردیف ها ی ذرت بعنوان عامل عمودی در سه سطح (۷۵، ۷۰ و ۶۵ سانتی متر )، الگوی کاشت به عنوان عامل افقی ، شامل کاشت تک ردیفه و کاشت دو ردیفه در پشته عریض و حذف یک در میان آبیاری و تر اکم بوته در سه سطح (۸۵، ۷۵ و ۶۵ هزار بوته در ه کتار ) بعنوان کرت فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده از مجموع دو سال اجرای آزمایش حا کی از آن است که: اثر الگوی کاشت و تر اکم بوته در سطح آماری ۱% بر روی عمل کرد دانه ذرت بسیار معنی دار بود . اثر فاصله ردیف های کاشت و اثر متقابل فاصله ردیف کاشت × الگوی کاشت × تراکم بوته در سطح آماری ۵% معنی دار شد . بالاترین عملکرد دانه ذرت از فاصله ردیف ۶۵ سانتی متر به میزان ۱۳/۴۶ تن در هکتار و بالاترین عملکرد دانه ذرت از الگوی کاشت یک ردیفه معمولی به میزان ۱۴/۲۴ تن در ه کتار که حدود ۱۶ % نسبت به الگوی دو ردیفه و حذف یک در میان آبیاری جویچه ها، برتری نشان داد (اثرات اصلی ). با افز ایش تر اکم بوته عملکرد دانه افزایش پیدا کرد، به طوری که بالاترین عملکرد دانه ذرت از تر اکم ۸۵ هزار بوته در هکتار (۱۳/۸۷ تن در هکتار ) بدست آمد. از اثر متقابل بین سه فا کتور مورد بررسی بالاترین عملکرد دانهذرت از تیمار فاصله ردیف ۷۰ سانتی متر+ الگوی کاشت یک رد یفه + تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار (۱۶/۰۸ تن در هکتار) بدست آمد.