سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشگاه لرستان
شاهین حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر آرایش کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن پایه (استارتر) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماش سبز ، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانش گاه لرستان اجرا گردید . سه الگو با آرایش کاشت ۱- دستپاش (کشت درهم ، آرایش تصادفی ) ۲- ردیفی (آرایش مستطیل ، ۱۰ × ۵۰ ) و ۳- کپه ای (آرایش مربع ، ۵۰×۵۰ ) به عنوان عامل اصلی و سه سطح مصرف کود نیتروژنه پایه(صفر، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار ) به عنوان عامل فرعی در نظر گر فته شد . نتایج نشان داد که الگوی کاشت کپه ای (آرایش مربع ) با عملکرد دانه ۱۴۵۲ کیلوگرم در هکتار ، در سطح احتمال ۱ درصد دارای اختلاف بسیار معنی داری با الگوی کاشت ردیفی(آرایش مستطیل) با تولید ۹۰۶/۷ کیلوگرم در هکتار و الگوی کاشت درهم با تولید ۸۰۱/۳ کیلوگرم در هکتار بود. همچنین کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن پایه با تولید عملکرد دانه ۱۱۲۳ کیلوگرم در هکتار نسبت به دو تیمار دیگر برتر بود . بیشترین تعداد غلاف در بوته (متوسط ۲۳/۸۱ غلاف در بوته )، عملکرد ماده خشک ( ۴۵۸۹ کیلوگرم در هکتار ) از الگوی کاشت کپه ای (آرایش مر بع) به دست آمد . تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن پایه با تولید متوسط ۱۹/۵۶ غلاف در بوته و ۴۰۶۵ کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک دارای برتری ویژه ای نسبت به دو تیمار دیگر بود.