سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر آینه بند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از اجرای الگوی کشت فراهم آوردن امکان کشت طیف وسـیعی از گیاهان زراعی از قبیـل دانـه ای ـ علوفـه ای، بـرگ پهـن ـ بـرگ باریک، یکساله ـ چند ساله، پاییزه ـ تابسـتانه و تثبیـت کننـده ازت در قالب تناوب زراعی می باشد . چنین تنوع و انعطـاف پـذیری طبیعتـاً از یک سو باعث کاهش اتکا به الگوهـای تـک کشـتی شـده و از سـوی دیگر باعث افزایش تنوع در انتخاب الگوی کشـت خواهـد شـد (۲) در این رابطه گزارش شده که نوع گیاهان کشت شده در سال هـای قبـل می تواند از طریق تفاوت در خصوصیات خاک ( فراهمی ازت، ماده آلی و حفظ آب در خاک ) باعـث بهبـود عملکـرد در گیـاه بعـدی شـود (۱) بنابراین یک توالی مناسب از گیاهان مختلـف زراعـی امکـان اسـتفاده کارآمدتر از منابع موجود را توسط گیاه فراهم کرده و باعث بهبود تـوان حاصلخیزی خاک نیز خواهد شد ).