سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شهید نیک بخت گروه مهندسی م
محمدسعید سعیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله اثر غیر خطی امواج آب بر یک استوانه بریده شده و قائم با مقطع دایره ای در حوزه زمان بااستفاده از تئوری پراش غیر خطی بررسی می شود. با استفاده از روش اختلال ی ، دو دستگاه معادله مرتبه اول ودوم حاصل شده و حوزه حل با مرز متغیر به حوزه ای با مرز ثابت تقل یل پیدا می کند . در حل هر یک از این دو دستگاه پتانسیل سرعت جریان، مجموعی از دو پتانسیل موج برخوردی و موج پراکنده شده در نظرگرفته می شود .معادلات انتگرالی حاصل از قضیه گرین با استفاده از پنل بندی سطح و گا م برداری زمانی حل م یشو د. سپس نیرو های هیدرودینا میکی و بالا آمدگی موج محاسبه شده و ملاحظه می شود در این مسئله علاوه بر نیروی سرج،نیروی هیو نیز بر جسم وارد می شود . همچنین اثر پارامتر های مختلف از جمله پارامتر اختلال، نسبت ارتفاع استوانه به قطر آن و نسبت عمق آب به قطر استوانه بر نیرو های هیدرودینامیکی بررسی م یشود. نتایج حاصل نشان میدهد اثرات غیر خطی و مرتبه دوم در نیروی هیو در مقایسه با نیروی سرج بیشتر است.